"Tam, gdzie wiedzę posiada tylko jeden człowiek, monarchia narzuca się sama. Tam, gdzie wiedzę posiada grupa ludzi, monarchia musi ustąpić arystokracji. A kiedy wszyscy mają dostęp do światła wiedzy, wtedy nadchodzi czas demokracji."
Wiktor Hugo

Harmonogram

Realizacja Projektu- stan na 31 marca 2015 rok.
Zakończono proces realizacji projektu Eleader(...). Rozpoczęto okres trwałości w tym monitorowania wskaźników przedsięwzięcia, który zakończy się 31 marca 2020 roku.

Realizacja Projektu- stan na 06 grudnia 2014 rok.
Podpisano końcowy protokół odbioru prac (zawiera on uwagi zgłoszone przez Zamawiajacego) z zakresu głownego zadania realizowanego w ramach Projektu- budowę sieci. Wykonawca ma wskazane daty do których musi usunąć wszelkie braki.
Trwają prace związane z realizacją drugiego zadania- budowa sieci na odcinku Szkoła Podstawowa w Jarostach-Dom Ludowy Raków
Trwa postępowanie przetargowe związane z dostawą oprogramowania do zarządzania infrastrukturą.

Realizacja Projektu- stan na 30 listopada 2014 rok.
Po zgłoszeniu gotowości przez Wykonawcę do testów końcowych- przystąpiono do odbioru infrastruktury. W tym celu powołano członków Komisji Odbiorowej składającą się z przedstawicieli wszystkich gmin, specjalistów Menadżera Kontraktu oraz pracowników Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej. Komisja przygotowała zestaw testów, które zostaną przeprowadzone w celu weryfikacji poprawności działania sieci.

Realizacja Projektu- stan na 08 października 2013 rok.
Harmonogram realizacji poszczególnych zadań przez Wykonawcę dostępny jest tutaj w formacie pdf. Wykonawca ma obowiązek składania comiesięcznego raportu w powyższej formie. Będzie on jednocześnie publikowany na stronie Projektu.
Lider Konsorcjum Gmin obecnie nadzoruje prowadzone prace przez Wykonawcę, opublikował dokumentację przetragową związaną z dostawą Internetu do sieci E-Leader (przetarg Unijny), zarządza aspektami finansowaymi Projektu (m.in. sprawozdawczość do WWPE). Zaopiniowane zostały projekty masztów dla potrzeb budowy sieci dostępowej, przeprowadzono weryfikację wyników planowania radiowego, trwają ostatnie uzgodnienia związane z adaptacją sieci LAN i elektrycznych w placówkach szkolnych.

Realizacja Projektu- stan na 01 września 2013 rok.
Harmonogram realizacji poszczególnych zadań przez Wykonawcę dostępny jest tutaj w formacie pdf. Wykonawca ma obowiązek składania comiesięcznego raportu w powyższej formie. Będzie on jednocześnie publikowany na stronie Projektu.
Lider Konsorcjum Gmin obecnie nadzoruje prowadzone prace przez Wykonawcę, przygotował dokumentację przetragową związaną z dostawą Internetu do sieci E-Leader, złozył wniosek do UKE dot. wpisania gmin do Rejestru JST, zarządza aspektami finansowaymi Projektu (m.in. sprawozdawczość do WWPE) oraz przeprowadził konsultacje społeczne.

Realizacja Projektu- stan na 15 czerwca 2013 rok.
Harmonogram realizacji poszczególnych zadań przez Wykonawcę dostępny jest tutaj w formacie pdf. Wykonawca ma obowiązek składania comiesięcznego raportu w powyższej formie. Będzie on jednocześnie publikowany na stronie Projektu.
Lider Konsorcjum Gmin obecnie nadzoruje prowadzone prace przez Wykonawcę, przygotowuje dokumentację przetargową związaną z wyłonieniem firmy dostarczającej Internet do infrastruktury E-Leader, przeprowadza postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie nowego Menadżera Projektu, zarządza aspektami finansowaymi Projektu (m.in. sprawozdawczość do WWPE) oraz przeprowadza konsultacje społeczne.

Dokładny plan realizacji poszczególnych zadań zostanie przedstawiony po podpisaniu umowy na wykonanie Projektu z WWPE.
Obecnie rozpoczęta została procedura naboru Ostatecznych Beneficjentów (OB). Trwa także proces przygotowywania dokumentacji niezbędnej do podpisania umowy z WWPE.
Dla potrzeb realizacji Projektu podjęto także następujace działania: zaprojektowano logo Projektu, przygotowano witrynę internetową, przeprowadzono konsultacje z dyrektorami szkół i GOPS oraz pracownikami urzędów gmin w celu stworzenia regulaminu naboru OB.
Ponadto przygotowano internetowy system rekrutacji OB, przeprowadzono kampanię promocyjną na międzynarodowej konferencji ICAISC (www.icaisc.eu), przygotowano system wymiany informacji i udostępniania dokumentów.
Planowany termin podpisania umowy z WWPE to czerwiec 2012 rok.