"Tam, gdzie wiedzę posiada tylko jeden człowiek, monarchia narzuca się sama. Tam, gdzie wiedzę posiada grupa ludzi, monarchia musi ustąpić arystokracji. A kiedy wszyscy mają dostęp do światła wiedzy, wtedy nadchodzi czas demokracji."
Wiktor Hugo

Cel

Głównym celem inwestycji jest zredukowanie bardzo wysokiego obecnie poziomu wykluczenia cyfrowego na terenie gmin Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin, poprzez wykonanie projektu i budowę sieci szerokopasmowej pozwalającej na dostęp do Internetu osobom wykluczonym cyfrowo należącym zgodnie z wytycznymi Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.3 do grupy Ostatecznych Beneficjentów (OB) m. in. osobom ubogim, dzieciom uczącym się i korzystającym ze świadczeń stypendialnych, osobom niepełnosprawnym oraz rodzinom zastępczym. Jednocześnie dostęp do Internetu zostanie zapewniony szkołom, bibliotekom oraz placówkom GOPS realizującym zadania koordynacyjne w ramach projektu. W ramach inwestycji zostanie także dostarczony OB sprzęt komputerowy w postaci notebooków oraz stacji klienckich umożliwiający korzystanie z sieci. Wyposażenie w sprzęt zostanie poprzedzone licznymi szkoleniami m. in. z zakresu podstaw ich obsługi.

Cele podrzędne:

 1. Podniesienie poziomu wiedzy OB poprzez podstawowe szkolenia z zakresu obsługi komputera
 2. Ułatwienie kontaktów Ostatecznych Beneficjentów (OB) z urzędami administracji publicznej
 3. Wyrównanie szans w dostępie do nowych technologii dla osób mieszkających na terenach wiejskich i miejskich
 4. Zmniejszenie bezrobocia dzięki wykorzystaniu sieci Internet
  1. Dostęp do stale aktualnego i szerokiego wachlarza ofert pracy
  2. Ułatwienie komunikacji między firmami poszukującymi pracowników a osobami bezrobotnymi
  3. Zmniejszenie czasu i kosztów poszukiwania nowych miejsc pracy
  4. Aktywizacja zawodowa osób z grup zagrożonych bezrobociem
 5. Zmniejszenie kosztów dostępu do sieci Internet oraz zwiększenie przepustowości łączy dla szkół, bibliotek, domów kultury podległych beneficjentowi i pełniących rolę koordynatora w projekcie
 6. Umożliwienie OB dostępu do szkoleń i kursów Internetowych w szczególności do systemów e–learningowych
 7. Ułatwiony start w przyszłość młodzieży dorastającej w trudnych społecznie środowiskach