"Tam, gdzie wiedzę posiada tylko jeden człowiek, monarchia narzuca się sama. Tam, gdzie wiedzę posiada grupa ludzi, monarchia musi ustąpić arystokracji. A kiedy wszyscy mają dostęp do światła wiedzy, wtedy nadchodzi czas demokracji."
Wiktor Hugo

Ogłoszenia

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, wydał decyzję wyrażającą zgodę na świadczenie przez gminy: Moszczenica, Ujazd, Będków i Czarnocin, usługi dostępu do Internetu bez pobierania opłat za pomocą 31 hotspotów i na świadczenie przez gminy usługi dostępu do Internetu bez pobierania opłat, za pomocą sieci bezprzewodowej, 514 gospodarstwom domowym i 31 jednostkom organizacyjnym podległym Gminom w zakresie realizacji projektu „E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin” w ramach działania 8.3 – „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013, oraz określającej zakres i warunki świadczenia przez Gminy usługi dostępu do Internetu.
Decyzja dla gmin Moszczenica, Ujazd, Będków i Czarnocin
Stosowny wniosek do UKE Przygotowali pracownicy Politechniki Częstochowskiej

Uprzejmie informujemy, że w dniu 03-07-2014 roku w godzianch 11-12 oraz 19-24 wystąpią przerwy w działaniu sieci E-LEader. Przerwy są związane z wykonywaniem ostatnich prac konfiguracyjnych na firewall. Bardzo Państwa przepraszamy.

Uprzjemie informujemy, że w dniach 24, 25 oraz 30 czerwca o godznie 18:30 zostaną przekazane kolejne noteoboki Ostatecznym Beneficjentom, tym razem z terenu Gminy Moszczenica. Każda rodzina jest uprzednio telefonicznie informowana o terminie wręczenia sprzętu. Prosimy nie zapomnieć o konieczności posiadania przy sobie dowodu osobistego. W najbliższych dniach rozpoczniemy wręczanie komputerów w Gminach Będków i Czarnocin (także o tym fakcie urzędy będą informować mieszkańców telefonicznie). Komputery w Gminie Ujazd zostaną rozdane najpóźniej w pierwszym tygodniu lipca. W momencie przekazywania sprzętu każdy OB ma obowiązek podpisania protkołu odbioru sprzętu, zmiany hasła do systemu operacyjnego, aktualizacji danych kontaktowych i założenia konta email.

Uprzjemie informujemy, że osoby, które otrzymały notebooki jako pierwsze w dniu 14 czerwca były wybrane zgodnie z zajętym miejscem na liście rankingowej (na podstawie oceny prcy konkursowej).

W dniu 14 czerwca 2014 roku rozpocznie się świadczenie usługi dostępu do sieci Internet dla Ostatecznych Beneficjentów. Z tej okazji Wójt Gminy Moszczenica Marceli Piekarek serdecznie zaprasza na wydarzenie kulturalne o nazwie POWITANIE LATA Z E-LEADEREM podczas którego odbędzie się uroczyste wręcznie pierwszych 20 laptopów przez Wladze 4 gmin Konsorcjum. Pozostałe notebooki będą rozdawane w kolejnych dniach czerwca dla pozostałych beneficjentów Projektu.

Z wielką radością informujemy, że na dzień 6 czerwca wszystkie placówki w Gminie Moszczenica (szkoły, urzędy, itp) korzystają już z nowych łączy Internetowych. W najbliższym czasie przyłączone zostaną jednostki z pozostałych gmin.

Informujemy, że świadczenie usługi dostępu do sieci Internet dla Ostatecznych Beneficjentów rozpocznie się w czerwcu 2014 roku. Wcześniej będą wykonywane testy łączy i odbiory prac. Notebooki zostaną rozdane Ostatecznym Beneficjentom w miesiącu czerwcu. Od tego momentu rozpocznie się okres gwarancji. Szkolenia dla Ostatecznych Beneficjentów z 4 gmin rozpoczną się na przełomie marca i kwietnia 2014 roku.

W dniu 19 kwietnia 2014 rozpoczną się testy stacji bazowej w Kosowie przy udziale pracowników Politechniki Częstochowskiej, firm Łączpol i Atena oraz informatyków gmin

Z przykrością informujemy, że Urząd Komunikacji Elektronicznej powiadomił Konsorcjum Gmin o przesunięciu terminu wydania decyzji umożliwiającej świadczenie usługi bezpłatnego dostępu do sieci Internet do końca kwietnia 2014 roku.

W dniu 15.02.2014 roku pierwsi Beneficjenci zostali podpięci do stacji bazowych!!! W tym dniu u Ostatecznych Beneficjentów z miejscowości Kosów i okolic wykonano instalacje klienckie. W najbliższy wtorek rozpoczniemy podłączanie osób objętych Projektem z okolic Srocka. Wszyscy mieszkańcy, u których wykonywane będą prace uprzedzani są o tym zamiarze telefonicznie. Zamieszczamy zdjęcia z tych prac:

Uprzejmie informujemy, że w dniu 13 lutego 2014 roku Wykonawca rozpoczął proces wdmuchiwania kabli światłowodowych do kanalizacji teletechnicznej. Zamieszczamy zdjęcia z tych prac:

Nad poprawną realizacją prac związanych w Projektem "E-ELader.." czuwa Komitet steruący, który składa się z władz i przedstawicieli 4 Gmin Konsorcjum oraz Politechniki Częstochowkiej. Posiedzenia Komitetu odbywają sie średnio raz na dwa tygodnie. Zamieszczamy zdjęcia z obrad Komitetu Sterującego:

Uprzejmie informujemy, że w dniu 10 lutego 2014 roku Wykonawca dostarczył kable światłowodowe na teren budowy. Zamieszczamy zdjęcia z tych prac:

Uprzejmie informujemy, że w dniu 28 listopada 2013 roku rozpoczęliśmy odbiory częściowe prac Wykonanych w ramach projektu "E-Leader..." W odbiorach uczestniczyli m.in. przedstawiciel Menadżera Kontraktu, Wójtowie Gmin, pracownicy Politechniki Częstochowskiej. Zamieszczamy zdjęcia z tych prac:

Zobacz jak firma Łączpol buduje dla nas maszty do stacji bazowych:

Uprzejmie informujemy, że w dniu 24 maja 2013 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Moszczenicy odbyła się pierwsza część konsultacji społecznych dot. dostępności usług internetowych i ich jakości w świetle zamierzeń związanych z realizacją projektu "E-Leader...". Do dnia 21 czerwca 2013 roku w ramach drugiego etapu tychże konsultacji mieszkańcy mogą wyrazić swoją opinię wypełniając formluarz ankiety ankieta w formacie doc ankieta w formacie pdf, który można przekazać:

  • drogą elektroniczną na adres e-mail: ug@moszczenica.pl (skan lub wypełniony elektronicznie dokument)
  • drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy w Moszczenicy, ul. Kosowska 1, 97-310 Moszczenica
  • osobiście wrzucając do urny umieszczonej przy Biurze Obsługi Mieszkańców w Urzędzie Gminy w Moszczenicy (ankieta w wersji papierowej dostępna jest na miejscu)
Dokument z oficjalnym ogłoszeniem o konsultacjach społecznych znajduje się tutaj oraz na stronie BIP Urzędu Gminy w Moszczenicy (adres: http://moszczenica.bipst.pl/index.php?grupa=38596)

Zamieszczamy zdjęcia z prac z zakresu budowy kanalizacji teletechnicznej

Uprzejmie informujemy, że w dniu 29 maja 2013 roku obok nowo wybudowanej szkoły w Jarostach odbyło się oficjalne rozpoczęcie budowy sieci optycznej. W uroczystości udział wzięli m.in. poseł na Sejm RP Elżbieta Radziszewska, przedstawiciele samorządów powiatowych i gmin wchodzących w skład konsorcjum, przedstawiciele wykonawcy- konsorcjum firm Atena i Łączpol oraz Politechniki Częstochowskiej, której pracownicy byli pomysłodawcami i autorami dokumentacji projektowej.

Wójt Gminy Moszczenica działający, jako lider konsorcjum gmin: Będków Czarnocin Moszczenica i Ujazd realizującego projekt „E-Leader szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin” zaprasza wszystkich mieszkańców na spotkanie, które będzie miało charakter konsultacji społecznych. Wezmą w nim udział m. in. operatorzy telekomunikacyjni, czyli firmy, które dostarczają nam obecnie Internet. Wszystkich mieszkańców zainteresowanych poprawą, jakości świadczonych usług internetowych oraz uzyskaniem darmowego dostępu do sieci Internet z terenu wyżej wymienionych gmin, zapraszamy w dniu 14.06.2013 r. o godz. 16.00 do Gminnego Ośrodka Kultury w Moszczenicy. Obecność na spotkaniu daje Państwu jedyną możliwość wyrażenia swojej opinii i realnego wpływu na ceny oraz jakość świadczonych usług w zakresie dostępu do sieci Internet. Celem konsultacji jest zapoznanie się z potrzebami społecznymi w zakresie dostępności usług internetowych i ich jakością w świetle zamierzeń związanych z realizacją projektu „E-Leader...” Planowany przebieg spotkania: 1. przedstawienie zamierzeń projektu „E-Leader” 2. postulaty i wnioski mieszkańców 3. prezentacja stanowiska operatorów telekomunikacyjnych 4. podsumowanie konsultacji

Uprzejmie informujemy, że ze względów niezależnych od obu stron rozwiązano umowę na zarządzanie Projektem E-Leader. Do czasu wyboru nowego Menadżera kontakru rolę tę pełni z-ca Wójta Gminy Moszczenica Pan Krzysztof Jędrzejczyk.
We wszystkich pracach Lidera konsorcjum gmin (zgodnie z zawartymi umowami) będzie wspierał Zespół Projektowy złożony z władz gmin oraz pracowników Politechniki Częstochowskiej.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 18.12.2012 roku została podpisana umowa z wykonawcą, którym jest firma Atena z Sopotu, na budowę infrastruktury serwerowo-sieciowej niezbędnej do realizacji Projektu oraz na przeszkolenie Ostatecznych Beneficjentów z zakresu obsługi komputera i korzystania z sieci Internet.

Uprzejmie informuję iż, w związku z zawiłością odwołań od wyników nabory Beneficjentów Ostatecznych, decyzją Menadżera Projektu termin opublikowania ostatecznych list rankingowych ustala się na 5 grudnia 2012 r. Przepraszamy za zmianę terminów.

Uprzejmie informujemy, że dnia 24 września 2012 roku o godzinie 22:00 opublikowano listy rankingowe związane z rekrutacją Ostatecznych Beneficjentów.

Uprzejmie informujemy, że dnia 21 września 2012 roku o godzinie 15:30 do Urzędu Gminy w Moszczenicy dostarczono umowę podpisaną przez WWPE na realizację Projektu "E-Leader..."

W związku z przedłużeniem terminu odesłania podpisanej umowy ze strony WWPE, decyzją Menadżera Projektu termin opublikowania list rankingowych ustala się na 24 września 2012 roku. Jednocześnie informujemy, że po opublikowaniu tychże list przez okres 1 miesiąca będzie można składać protesty w siedzibie Lidera Projektu dot. oceny złożonych wniosków. Na rozpatrzenie ewentualnych skarg komisja odwoławcza będzie miała kolejne 30 dni. Dopiero po tym okresie listy rankingowe uznane zostaną za ostateczne. Bardzo przepraszamy za zmiany terminów.

Uprzejmie informujemy, iż dnia 07 sieprnia 2012 roku została podpisana umowa z Menadżerem Projektu, który został wyłoniony w drodze postępowania przetargowego. Rolę tę pełni Michał Król, który prowadzi działalnosć pod firmą Kancelaria Adwokacka Michała Króla, ul. Traktorowa 19g, 91-113 Łódź.

Uprzejmie informujemy, że dnia 30 lipca 2012 roku Lider Konsorcjum- Wójt Gminy Moszczenica podpisał umowę z WWPE na realizację Projektu "E-Leader...". Zgodnie z harmonogramem będącym załącznikiem do umowy termin rozpoczęcia realizacji Projektu przypadł na dzień 2 lipca 2012 roku.

Uprzejmie informujemy, że we wszystkich gminach zakończono proces zbierania wniosków dla potrzeb konkursu organizowanego w ramach projektu E-Leader. Łącznie złożono 696 unikalnych zgłoszeń. Obecnie trwa ich ocena pod względem formalnym tj. przynależności kandydatów do określonych grup społecznych narzuconych przez WWPE, dostarczenie wymaganych dokumentów (np. rachunków za energię elektryczną) oraz ocena wypracowań. Ze względu na okres wakacyjny i związaną z tym nieobecność w szkołach komsji oceniających prace złożonych z nauczycieli, wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone 14 września 2012 roku. Dziękujemy wszystkim, którzy wsparli nasze działania w szczególności nauczycielom oraz pracownikom GOPS.

W związku z awarią serwerów DNS, która była wynikiem burz jakie miały miejsce ze środy na czwartek w nocy w okolicy Moszczenicy i wynikłą z tego powodu niedostępnością internetowego systemu rekrutacyjnego oraz niedostępnością w weekendy punktów pełniących zadania koordynacyjne (szkoły, GOPS, GOK, itp.), w których można składać wnioski, decyzją Lidera Projektu przedłuża się nabór wniosków do dnia 27 czerwca 2012 roku do godziny 15:00. Po tym terminie system rekrutacyjny zostanie wyłączony. Informujemy również, że nauczyciele w szkołach bardzo chętnie udzielą Państwu wspracia w pisaniu wypracowania, które jest wymaganym załącznikiem do wniosku. Więcej informacji znaleźć można w zakładce Rekrutacja Ostatecznych Beneficjentów.

W okresie od 10 do 18 maja Grupa Sterująca przeprowadziła liczne konsultacje z władzami oraz pracownikami gmin w celu stworzenia jednolitej procedury wyłonienia grupy Ostatecznych Beneficjentów.
Prace zostały zakończone zebraniem z dyrektorami szkół oraz dyrektorami GOPS z gmin realizujacych Projekt, które odbyło się 17 maja w Gminnym Ośrodku Kultury w Moszczenicy.
Wszyscy dyrektorzy szkół wyrazili wielką chęć niesienia pomocy dzieciom w procesie składania wniosków.